Algemene voorwaarden van Boeiende Workshops, gevestigd te Vos 40, 5509 RG Veldhoven, vertegenwoordigd door Irma Meijer, KvK nummer 57285462.

Artikel 1 Definities

Opdrachtgever: degene die aan Boeiende Workshops een opdracht geeft voor het geven en/of ontwikkelen van trainingen, het geven van (individuele) coaching en die de facturen betaalt.

Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten die op de website(s) van Boeiende Workshops worden aangeboden of degene die de klassikale training of coaching ontvangt. Dit kan de opdrachtgever zijn, een medewerker of cliënt van de opdrachtgever.

Boeiende Workshops: opdrachtnemer die deze algemene voorwaarden gebruikt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes, websites en overeenkomsten tussen Boeiende Workshops en opdrachtgever/deelnemer. Afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk als dit door beide partijen schriftelijk overeengekomen is.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als Boeiende Workshops andere personen of organisaties inschakelt voor het werk.
 3. Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij beide partijen hiermee schriftelijk akkoord gaan.
 4. Als een bepaling niet geldig (nietig) blijkt te zijn of door de rechter vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen wel van toepassing. Beide partijen overleggen dan wat de inhoud van de nieuwe bepaling wordt.

Artikel 3 Trainingen via website

 1. Om gebruik te maken van de diensten via de website dient de opdrachtgever/deelnemer zich aan te melden via het aanmeldformulier op de website. De opdrachtgever/deelnemer betaalt de diensten direct via de website.
 2. De opdrachtgever/deelnemer ontvangt na aanmelding en betaling een bevestiging. De deelnemer kan daarna direct gebruik maken van de diensten op de website.
 3. Opdrachtgever/deelnemer kan de online training altijd opzeggen. Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
 4. Het account van de deelnemer is persoonlijk. Het is niet toegestaan derden gebruik te laten maken van het account.
 5. Boeiende Workshops is niet aansprakelijk voor het verlies van inlogcodes en ongeoorloofd gebruik door derden van inlogcodes.
 6. Deelnemer heeft na aanmelding en betaling 12 maanden toegang tot de diensten van de website. Na 12 maanden wordt de deelnemer automatisch afgesloten van toegang.
 7. Boeiende Workshops biedt geen garantie dat met de gegeven adviezen of het uitvoeren van handelingen die op de website staan vermeld het beoogde resultaat zal worden bereikt.
 8. Deelnemers van een onlinetraining hebben recht op 1 uur individuele coaching. Dit mag ook opgedeeld worden in twee afspraken van een half uur.
 9. Deelnemers dienen zelf binnen drie maanden na aanmelding een afspraak te maken voor de individuele coaching. Het recht op coaching vervalt als de termijn van drie maanden verstreken is.
 10. Boeiende Workshops mag de inhoud van onlinetrainingen altijd wijzigen.
 11. Boeiende Workshops garandeert niet dat de online diensten altijd beschikbaar zijn. Mocht de website om wat voor reden dan ook meer dan 5 dagen niet beschikbaar zijn, dan zal Boeiende Workshops de inschrijftermijn met eenzelfde aantal dagen verlengen.
 12. Op alle onlinetrainingen rusten rechten van intellectuele eigendom. Het is deelnemers niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming trainingen of delen daarvan, afbeeldingen of teksten te gebruiken voor andere doelen.

Artikel 4 Afspraken bij coaching

 1. Afspraken voor coaching kunnen tot 24 uur van tevoren telefonisch worden afgezegd of gewijzigd. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd of gewijzigd worden geheel in rekening gebracht.
 2. Opdrachtgever/deelnemer zorgt zelf voor het maken van de afspraak. Indien het gaat om coaching die bij een onlinetraining hoort, maakt opdrachtgever deze afspraak binnen 3 maanden na aanmelding voor de training.

Artikel 5 Afspraken bij klassikale trainingen

 1. Voor klassikale trainingen geldt een minimum aantal deelnemers. Indien dit minimum niet gehaald wordt zal Boeiende Workshops de training opzeggen of verplaatsen. Is verplaatsing niet mogelijk of komt opdrachtgever deze nieuwe datum niet uit, dan betaalt Boeiende Workshops het lesgeld terug.
 2. Indien een deelnemer om wat voor reden dan ook niet kan deelnemen aan de klassikale training, kan in overleg met Boeiende Workshops deze plaats worden ingevuld door een andere deelnemer. Het lesgeld wordt niet terugbetaald.

Artikel 5 Overeenkomst van opdracht

 1. Voor het geven/ontwikkelen van trainingen en (individuele) coaching gaan partijen een overeenkomst van opdracht aan zoals bedoeld in art. 7:400 BW.
 2. Boeiende Workshops is als zelfstandig beroepsbeoefenaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57285462 en verricht voor eigen rekening en risico betaalde werkzaamheden voor anderen. Deze werkzaamheden betreffen niet het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken, of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.
 3. Opdrachtgever wenst aan Boeiende Workshops een opdracht te geven in haar hoedanigheid van zelfstandig beroepsbeoefenaar, waarbij er voor opdrachtgever geen sprake is van een plicht om loonheffingen in te houden en af te dragen.
 4. Partijen wensen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst tot stand te brengen in de zin van art. 7:610 BW en geen fictieve dienstbetrekking zoals genoemd in art. 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en art. 1 en5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd.
 5. De overeenkomst geldt voor bepaalde tijd als partijen dit schriftelijk overeenkomen of uit de opdracht blijkt dat deze voor een bepaalde tijd duurt. In alle overige gevallen geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst

 1. Boeiende Workshops deelt zijn werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht in. Opdrachtgever heeft uitdrukkelijk geen zeggenschap over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtgever houdt geen toezicht en geeft geen leiding aan Boeiende Workshops.
 2. Opdrachtgever kan instructies geven over het resultaat van de opdracht. Als de instructies tijdig gegeven zijn, zal Boeiende Workshops zich hieraan houden mits dit de uitvoering opdracht ten goede komt. Boeiende Workshops heeft een inspanningsverplichting voor de door haar geleverde werkzaamheden.
 3. Boeiende Workshops zal de opdracht uitvoeren volgens de maatstaven en handelswijzen zoals die binnen de beroepsgroep gebruikelijk zijn.
 4. Boeiende Workshops mag werkzaamheden door andere personen of organisaties laten uitvoeren.
 5. Als Boeiende Workshops werk uitvoert op een locatie die door opdrachtgever is aangewezen, zorgt opdrachtgever kosteloos voor de gewenste voorzieningen. Partijen spreken schriftelijk met elkaar af welke voorzieningen nodig zijn.
 6. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd mag Boeiende Workshops het werk voor een volgende fase opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van eerdere fases heeft goedgekeurd en betaald.
 7. Opdrachtgever geeft alle benodigde gegevens op tijd aan Boeiende Workshops. Als de gegevens te laat worden gegeven heeft Boeiende Workshops het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eventuele kosten van deze vertraging worden in rekening gebracht.
 8. De uitvoeringstermijn begint als opdrachtgever alle benodigde gegevens aan Boeiende Workshops heeft gegeven.
 9. Boeiende Workshops is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is omdat opdrachtgever geen, onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd en Boeiende Workshops van deze gegevens is uitgegaan.
 10. Uitvoeringstermijnen en leveringstijden zijn nooit definitieve (fatale) termijnen. Boeiende Workshops overlegt met opdrachtgever wat het vervolg zal zijn als termijnen uitlopen.

Artikel 7 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Het aantal uren dat in de offerte genoemd staat, is een schatting van de benodigde tijd. In de factuur worden de werkelijk bestede uren in rekening gebracht.
 3. Boeiende Workshops is niet aan de offerte of aanbieding gebonden als opdrachtgever moet begrijpen dat Boeiende Workshops een kennelijke vergissing heeft gemaakt.
 4. Prijzen in de offerte zijn exclusief btw en heffingen door de overheid.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet voor toekomstige opdrachten behalve als partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 6. Een samengestelde offerte of aanbieding verplicht Boeiende Workshops niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Artikel 8 Wijziging overeenkomst

 1. Wijzigen of uitbreiden van de opdracht is alleen mogelijk in overleg met beide partijen.
 2. Wijziging of uitbreiding wordt door beide partijen schriftelijk bevestigd.
 3. Boeiende Workshops zal opdrachtgever informeren over de gevolgen van de wijziging zoals uitvoeringstermijn en prijs.

Artikel 9 Opzegging

 1. Opdrachten voor het ontwikkelen van trainingen, het geven van trainingen aan cliënten van de opdrachtgever en opdrachten waar Boeiende Workshops als onderaannemer werkt voor opdrachtgever kunnen door beide partijen schriftelijk opgezegd worden. De opzegtermijn is 30 dagen.
 2. Online diensten en klassikale trainingen kunnen door opdrachtgever/deelnemer per direct opgezegd worden. Het lesgeld wordt niet terugbetaald. Boeiende Workshops kan klassikale trainingen tot 7 dagen voor de training afzeggen, behoudens situaties van overmacht. Online diensten kunnen door Boeiende Workshops wegens gewichtige redenen of overmacht worden opgezegd. Dit zal onder andere maar niet uitsluitend het geval zijn bij (vermoeden van) misbruik van de diensten.
 3. Opdrachtgever is bij (gedeeltelijke) opzegging verplicht te betalen:
 • reeds verrichte werkzaamheden;
 • alle reeds gemaakte kosten voor de opdracht van welke aard dan ook;
 • vergoeding van gemiste inkomsten en gereserveerde arbeidstijd;
 • andere schade die door de opzegging ontstaat, waaronder schade als gevolg van het opzeggen van contracten met derden die reeds zijn afgesloten voor de overeenkomst
 1. Voor overeenkomsten met een onbepaalde tijd geldt dat bij gemiste inkomsten wordt uitgegaan van het gemiddelde declaratiebedrag over de laatste 6 maanden. Voor overeenkomsten met een bepaalde tijd wordt uitgegaan van het bedrag dat met de gehele overeenkomst gemoeid is.
 2. Boeiende Workshops is niet aansprakelijk voor schade en kosten van opdrachtgever als opdrachtgever de overeenkomst opzegt.
 3. Materialen van opdrachtgever die zich bij het beëindigen van de opdracht bij Boeiende Workshops bevinden, worden overgedragen als opdrachtgever alle facturen en vorderingen van Boeiende Workshops heeft betaald.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

 1. Boeiende Workshops mag haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden als:
 • opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of te laat nakomt en dit de ontbinding of opschorting rechtvaardigt;
 • Boeiende Workshops na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden te weten komt waardoor bij Boeiende Workshops twijfel ontstaat of opdrachtgever zijn verplichtingen na zal komen;
 • opdrachtgever zekerheid moet geven dat hij aan zijn verplichtingen zal voldoen maar dit niet of onvoldoende doet;
 • er vertraging of omstandigheden bij opdrachtgever plaats vinden waardoor Boeiende Workshops de overeenkomst in redelijkheid niet meer volgens afspraak kan uitvoeren;
 • nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden.
 1. Boeiende Workshops mag de overeenkomst direct opzeggen (ontbinden) zonder opzegtermijn en zonder de verplichting tot schadevergoeding als:
 • er sprake is van gewichtige redenen;
 • Boeiende Workshops bij de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet kan of wil werken volgens de aanwijzingen van de opdrachtgever;
 • opdrachtgever in staat van liquidatie is verklaard;
 • opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
 • opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of faillissement is aangevraagd;
 • er beslaglegging plaatsvindt bij opdrachtgever en dit langer duurt dan 3 maanden,
 • er sprake is van schuldsanering bij opdrachtgever;
 • opdrachtgever niet vrij over zijn vermogen kan beschikken.
 1. Als Boeiende Workshops haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar rechten uit de wet en de overeenkomst.
 2. Bij ontbinding van de overeenkomst zijn de vorderingen van Boeiende Workshops direct opeisbaar.
 3. Boeiende Workshops is niet aansprakelijk voor schade en kosten van opdrachtgever die ontstaan door opschorting en ontbinding.
 4. Als de ontbinding aan opdrachtgever kan worden toegerekend, heeft Boeiende Workshops recht op vergoeding van directe en indirecte schade en kosten.

Artikel 11 Overmacht

 1. Boeiende Workshops hoeft haar verplichtingen niet na te komen als sprake is van overmacht.
 2. Van overmacht is sprake als Boeiende Workshops gehinderd wordt door voorziene of onvoorziene oorzaken die buiten haar invloedsfeer liggen en die niet aan haar kunnen worden toegerekend maar waardoor Boeiende Workshops niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Dit omvat ook ziekte bij Boeiende Workshops en derden.
 3. Boeiende Workshops kan haar verplichtingen opschorten zolang de overmacht duurt. Als dit langer is dan 2 maanden mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk opzeggen zonder de andere partij schadevergoeding te betalen.
 4. Als een deel van het werk al is verricht of nog verricht kan worden en dit deel heeft zelfstandige waarde dan is opdrachtgever verplicht dit deel van het werk te betalen. Boeiende Workshops stuurt een deelfactuur toe.

Artikel 12 Betaling en Incasso

 1. Online trainingen worden direct betaald bij aanmelding. Klassikale trainingen en afspraken voor coaching dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, maar minimaal 7 dagen voor de afspraak te zijn betaald. Indien een afspraak binnen 7 dagen wordt gemaakt, dient betaling dezelfde dag plaats te vinden. Is de afspraak niet betaald, dan is Boeiende Workshops gerechtigd om iemand anders op deze tijd in te plannen.
 2. Voor andere werkzaamheden stuurt Boeiende Workshops opdrachtgever een factuur.
 3. Boeiende Workshops mag bepalen welke kosten met de betaling voldaan worden. Met de betaling worden eerst gemaakte kosten voldaan, dan renten en als laatste de hoofdsom met rente.
 4. Als opdrachtgever de volgorde van betaling verandert, mag Boeiende Workshops de betaling weigeren zonder daarmee in verzuim te komen. Als opdrachtgever alleen de hoofdsom betaalt maar niet de rente en incassokosten, dan mag Boeiende Workshops de betaling ook weigeren.
 5. Als opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van de factuur moet hij dit binnen 8 dagen laten weten aan Boeiende Workshops. Daarna is de factuur definitief.
 6. Opdrachtgever overlegt met Boeiende Workshops of hij de factuur bij bezwaar geheel of gedeeltelijk zal betalen. Boeiende Workshops zal de afgesproken betalingsregeling schriftelijk bevestigen.
 7. Opdrachtgever heeft geen recht om bedragen te verrekenen.
 8. Als de opdrachtgever te laat betaald, stuurt Boeiende Workshops een ingebrekestelling met een verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen en een vermelding van de buitengerechtelijke incassokosten als er niet betaald wordt. Opdrachtgever is 14 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling in verzuim. De vordering wordt dan verhoogd met incassokosten zoals die in de incassopraktijk gebruikelijk zijn.
 9. Zodra opdrachtgever in verzuim is, kan Boeiende Workshops de vordering aan een incassobureau geven. Eventuele gerechtelijke kosten en executiekosten worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Alle werkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht. Dit geldt ook als de kosten op redelijke gronden hoger zijn dan gebruikelijk. De opdrachtgever betaalt wettelijke (handels)rente over de incassokosten.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Boeiende Workshops is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever in welke vorm dan ook die bij de uitvoering van de opdracht door Boeiende Workshops ontstaan is, behalve als bij Boeiende Workshops sprake is van opzet of roekeloosheid.
 2. Mocht Boeiende Workshops geen beroep kunnen doen op deze uitsluiting van aansprakelijkheid, dan is zij slechts aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag van de opdracht, of het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Boeiende Workshops is in alle voorkomende gevallen altijd beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Boeiende Workshops vergoedt.
 4. De vervaltermijn van alle vorderingen en verweren van opdrachtgever jegens Boeiende Workshops is één jaar. De termijn van één jaar geldt ook voor derden die door Boeiende Workshops worden ingeschakeld.

Artikel 14 Vrijwaring

 1. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Boeiende Workshops voor alle aanspraken van derden bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever garandeert Boeiende Workshops dat informatiedragers, elektronische bestanden en software die zij Boeiende Workshops toestuurt, vrij zijn van virussen en defecten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die hier uit voortkomt.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

 1. Op teksten, afbeeldingen en andere werken die voor de uitvoering van de overeenkomst door Boeiende Workshops zijn gemaakt rusten rechten van intellectueel eigendom.
 2. In gevallen waar het de bedoeling is dat het eigendomsrecht/auteursrecht aan opdrachtgever wordt overgedragen, behoudt Boeiende Workshops het eigendomsrecht op werken totdat ze zijn geleverd en betaald.
 3. Opdrachtgever mag teksten, afbeeldingen en andere werken die gemaakt zijn intern gebruiken en vermenigvuldigen voor het doel dat partijen overeenkomen. In ieder geval blijft het gebruik beperkt tot de eigen organisatie.
 4. Boeiende Workshops verleent bij levering van werken in de zin van de Auteurswet een exclusieve licentie voor het overeengekomen gebruik. De auteursrechten blijven bij Boeiende Workshops.
 5. Voor elk ander gebruik dan partijen overeengekomen zijn, is schriftelijke toestemming nodig van Boeiende Workshops. Boeiende Workshops kan voor de toestemming een vergoeding vragen. Gebruik door derden is niet toegestaan.
 6. Opdrachtgever moet goedkeuring vragen aan Boeiende Workshops om geleverde werken ingrijpend te wijzigen. Boeiende Workshops kan toestemming weigeren en het gebruik van het werk verbieden.

Artikel 16 Klachten en geschillen

 1. Op elke overeenkomst en deze voorwaarden tussen Boeiende Workshops en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten en geschillen tussen partijen worden eerst schriftelijk aan elkaar kenbaar gemaakt. Partijen proberen tot een schikking te komen.
 3. Als partijen niet tot een oplossing komen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Boeiende Workshops.